Frätande skum

Frätande och hälsovådlig skumgummilist
I Hammondorglar tillverkade efter 1963/64 finns ett frätande och hälsovådligt skum som angriper och förstör orgelns nervsystem ”resistanstrådarna”. Tidigare nitades en tyglist fast i plåthöjet framför de 1098 resistanstrådarna och hade till uppgift att hålla dessa trådar på plats och skydda det allra innersta i orgeln från oljedimma och damm. När skumgummi blev tillgängligt såg Hammond en chans att minska produktionskostnaden i orgeltillverkningen. Kostnaden för att tillverka skyddsplåten blev lägre då färre hål behövdes stansas. Skumlisten krävde inga nithål och nitar då den enkelt tejpades fast.
 
 
Frätande skum
Med tiden har det visat sig att skumlisten bryts ner och tar formen av en klibbig frätande massa som äter sig genom resistanstrådarnas skyddslack och orsakar förödande förstörelse. Polyuretan som används vid tillverkningen av skumgummi framställs av en olja med liknande egenskaper som brännolja. Vid oxidation (reaktion med syre) bildas svaveldioxid och kvävedioxid vilka i sin tur under rätta förhållanden bildar svavelsyra respektive salpetersyra . Båda dessa ämnen är starkt frätande. 
 
 
 
Häsovådligt skum
Isocyanater är en grupp kemiska ämnen som används vid tillverkning av polyuretan (PUR). PUR förekommer i många olika varianter och finns som bland annat ”skumgummi”. Vid nedbrytning av polymeren frigörs förutom isocyanater även aminer och aminoisocyanater. Människor som exponeras för isocyanater löper en risk att drabbas av olika typer av luftvägsbesvär och i värsta fall kan man utveckla bronkit eller astma. Exponering för isocyanater är idag en av de vanligaste orsakerna till yrkesastma. En del av de isocyanater och aminer som bildas vid termisk nedbrytning av PUR är även klassificerade som cancerframkallande ämnen.
 
 
 

 

 

Avskumning
Genom att noggrant, systematiskt och försiktigt avlägsna skummet i orglarna minskas risken för totalhaveri. Görs inget åt saken kommer skummet till slut att fräta sönder resistanstrådarna och därmed orsaka en tragedi. Att laga några enstaka resistanstrådar är svårt men genomförbart. Men att försöka sig på att laga ett totalhaveri blir mycket kostsamt och tidsödande. Att tänka på när man avlägsnar skummet är att skummet kan ha kletat fast så mycket i trådarna att många går av då skyddplåten skruvas bort. Dessutom bör man vara väl medveten om hälsoriskerna med att handskas med gammalt oxiderat och nerbrutet skum. Man bör vidta skyddåtgärder. Ibland kan skummet se intakt ut vid första anblick, men så fort man rör vid det känner man att det kletar ihop, som på bilden här till höger. Skummet kallas sticky foam i USA vilket på svenska översätts med kletigt skum, eller gooey foam vilket översätts med geggigt skum. 

 

Skum i spinetter 
Skummet finns inte bara i konsolmodeller som tex A100, B3, C3, D100, RT3, E- och H-modellerna utan även i spinettmodeller som tex L100, M3 och M100. Men i spinettmodellerna är skumlisterna tunnare. Bilderna till vänster visar skumlisten på en L100.

 

Kommentarer är stängda.